PHNU 438 Food Processing
Asst. Prof. Promluck Sanporkha, Ph.D

PHNU 438 Food Processing

หลักการแปรรูปอาหาร โดยการทำแห้ง  การใช้ความร้อน การใช้ความเย็น การทำให้เข้มข้น การหมัก การฉายรังสี และเทคโนโลยีใหม่ในการแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพอาหาร

PHNU 315 Introduction to Food Science
Asst. Prof. Promluck Sanporkha, Ph.D

PHNU 315 Introduction to Food Science

สศภว 315 วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นแนะนำ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุมภาพโดยรวมขององค์ประกอบของอาหาร สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของอาหาร การเสื่อมเสีย และ การเน่าเสียของอาหาร หลักการถนอมอาหารเบื้องต้น กลุ่มของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ

PHNU 436 Food Quality Assurance
Duangjai Malai

PHNU 436 Food Quality Assurance

ความสำคัญของการประกันคุณภาพอาหาร ปัจจัยที่ใช้วัดคุณภาพและวิธีวัด การสุ่มตัวอย่างและการสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ การประเมินคุณภาพอาหาร และการจัดการคุณภาพอาหาร

 The importance of food quality assurance; quality factors and methods of measurements; sampling plan and control chart designs for food product quality in various food categories; food quality assessment and management