PHPN 677 Advanced Community Health Nursing
patcharaporn kerAssoc. Prof. Dr. Sunee LagampanAssoc. Prof. Dr. Arpaporn Powwattana

PHPN 677 Advanced Community Health Nursing

คำอธิบายรายวิชา

หลักการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย การสร้างเสริมพลังอำนาจ และการขับเคลื่อนชุมชน ขอบเขตและหน้าที่ของการพยาบาลชุมชน การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพและศักยภาพชุมชน การประยุกต์หลักฐานเชิงประจักษ์ในการวางแผนงานและออกแบบบริการสุขภาพ การจัดการสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่มีปัญหาซับซ้อน การประเมินผลลัพธ์ของการจัดบริการสุขภาพในชุมชน


PHPN 607 Health Promotion and Disease Prevention in Community
Assoc. Prof. Dr. Surintorn KalampakornAssoc. Prof. Dr. Sunee LagampanAssoc. Prof. Dr. Arpaporn Powwattana

PHPN 607 Health Promotion and Disease Prevention in Community

หลักการ แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ทักษะของพยาบาลสาธารณสุขในการการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และการวิเคราะห์แนวโน้มการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค