You are not logged in. (Login)


Skip LoginSkip Main Menu

Main Menu

Skip Online Users

Online Users

(last 30 minutes)
None
................ปัจจุบันการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายในระดับสถาบันอุดมศึกษา กำลังได้รับความนิยมและมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งสื่อการสอนดังกล่าว ยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้นักศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย (e-Learning) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งระบบการศึกษาในปัจจุบันมีเป้าหมายมุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสามารถเลือกสรรการเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ได้ตลอดเวลา ในทุกที่ ทุกโอกาส และด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการให้ความสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนา e-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนหรือผู้ดูแลระบบ ให้กับคณะต่าง ๆ เพื่อเตรียมการสร้างระบบฐานข้อมูลรองรับการพัฒนา e-learning ดังนั้น เพื่อให้คณะสาธารณสุขศาสตร์มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในการจัดทำการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่าขของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วย Moodle Open Source สำหรับคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์” ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะคณาจารย์สายการเรียนการสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนา e-Learning และการนำไปใช้งานได้ในอนาคต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป


Course categories


Site news

Picture of At Your Service
วิธีการเข้าใช้งาน Elearning
by At Your Service - Thursday, 14 October 2010, 04:25 PM
 
.

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 Today Monday, 18 June 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30