Available courses

ความสำคัญของการประกันคุณภาพอาหาร ปัจจัยที่ใช้วัดคุณภาพและวิธีวัด การสุ่มตัวอย่างและการสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ การประเมินคุณภาพอาหาร และการจัดการคุณภาพอาหาร

 The importance of food quality assurance; quality factors and methods of measurements; sampling plan and control chart designs for food product quality in various food categories; food quality assessment and management

คำอธิบายรายวิชา

หลักการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย การสร้างเสริมพลังอำนาจ และการขับเคลื่อนชุมชน ขอบเขตและหน้าที่ของการพยาบาลชุมชน การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพและศักยภาพชุมชน การประยุกต์หลักฐานเชิงประจักษ์ในการวางแผนงานและออกแบบบริการสุขภาพ การจัดการสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่มีปัญหาซับซ้อน การประเมินผลลัพธ์ของการจัดบริการสุขภาพในชุมชน


หลักการ แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ทักษะของพยาบาลสาธารณสุขในการการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และการวิเคราะห์แนวโน้มการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

          บทย่อวิชา :         

เชื้อปรสิตในมนุษย์ และเชื้อปรสิตในสัตว์ที่ติดต่อสู่คน : พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด พยาธิใบไม้ และโปรโตซัว ; พาหะนำโรคที่สำคัญทางสาธารณสุข : สัตว์ขาข้อ  แมลง  โฮสต์ตัวกลาง ; รวมทั้งวงจรการติดต่อ  การควบคุม  การป้องกัน  การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  และผลกระทบทางด้านสาธารณสุข

 

          วัตถุประสงค์ :         

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. จำแนกชนิดลักษณะเฉพาะของเชื้อปรสิตในมนุษย์ และพาหะนำโรคติดเชื้อปรสิตโดยวิธีมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

2. ตรวจวินิจฉัยเชื้อปรสิตจากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงได้

3. อธิบายวงจรชีวิตของเชื้อปรสิตและกลไกการติดต่อสู่มนุษย์ การเกิดและการแพร่โรคติดเชื้อปรสิตได้อย่างถูกต้อง

4. อธิบายการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อปรสิต และผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาด้านสาธารณสุขได้ 

โรคติดเชื้อ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข สาเหตุของโรค การติดต่อ แพร่กระจาย วิทยาการระบาด พยาธิกำเนิด อาการและอาการแสดง การวินิจฉัย การรักษา การควบคุมและป้องกัน


Ergonomic problems: designing of new model for safety and increase of production: application of ergonomics principles from the developed country to the developing country: design and research for work improvement: assessment of ergonomic work for improvement of work stations, equipment’s, processes or job steps: field trip to study the ergonomics activities, telecommunication and motor vehicle industries: design of ergonomics for increase of production

Occupational Health & Safety Standards

เนื้อหารายวิชา

หลักการ สาระ และแนวทางของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและปลอดภัย ทั้งในระดับชาติและระดับสากล ครอบคลุมถึง

  • มาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้แก่ อนุสัญญาฉบับต่างๆ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  • มาตรฐานองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) เช่น ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) การบริหารความเสี่ยง (ISO 31000) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ฯลฯ
  • มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร
  • มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานเชิงเทคนิควิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ใช้ในประเทศไทย
  • ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล

Advanced Occupational Health and Safety 
Principles of occupational health and safety; the institutions promulgating legislation; techniques for investigation, evaluation and control of risks; techniques for inspection, correction and changing the behavior of human in order to achieve safety in the workplace and reduce impacts in the community; inspection for prevention of work accidents and occupational diseases in accordance with the safety promotion programs in various levels; principles of correcting and rehabilitating the environments and human by the co-operation between the private enterprises and the government.

Determination of occupational health hazard; social and individual factors; access to health service for all workers; national and international health programs for workers in prevention of occupational diseases and injuries; communicable, and chronic diseases; health promotion; mental health and health system development to support and promote total worker’s health with moral and ethics.

แนวคิดมูลฐานเกี่ยวกับการยศาสตร์ ระบบการทำงานของมนุษย์และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อุปกรณ์การวัดในความสามารถในการทำงาน องค์ประกอบระหว่างคนและเครื่องจักร กลศาสตร์ชีวภาพ การออกแบบงานและสถานที่ทำงาน ประเมินท่าทางการทำงาน ความเครียด ความล้า เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

Fundamental concepts of ergonomics, human working system and working environment, anthropometry and working capacity, control equipment in the man-machine system, biomechanics, work and work station design, evaluation of working posture, stress, fatigue at work for safety.

หลักการแปรรูปอาหาร โดยการทำแห้ง  การใช้ความร้อน การใช้ความเย็น การทำให้เข้มข้น การหมัก การฉายรังสี และเทคโนโลยีใหม่ในการแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพอาหาร

สศภว 315 วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นแนะนำ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุมภาพโดยรวมขององค์ประกอบของอาหาร สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของอาหาร การเสื่อมเสีย และ การเน่าเสียของอาหาร หลักการถนอมอาหารเบื้องต้น กลุ่มของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ